Download Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Tài liệu tư tưởng Hồ Chí Min | Technetvietnam


Tư tưởng Hồ Chí Minh là giáo trình trình bày hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh về cuộc đấu tranh cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam tổng kết. Cương lĩnh và Điều lệ của Đảng chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở tư tưởng và đường lối hành động”. Chương trình này được giảng dạy cho sinh viên ở tất cả các trường đại học và cao đẳng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những nội dung cơ bản: những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào tình hình cụ thể của Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh được coi là hệ tư tưởng chính thống của Đảng ta bên cạnh chủ nghĩa Mác – Lê-nin, hình thành từ sự kết tinh văn hóa dân tộc cũng như tư duy tiến bộ của cách mạng thế giới.

Đối với Đảng viên sinh hoạt trong chi bộ, hàng năm phải có bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó thực hiện các nội dung như trách nhiệm nơi công sở, tác phong. gương mẫu trong lao động, thực hành tiết kiệm… Lãnh đạo cấp ủy sẽ căn cứ vào bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để đánh giá chất lượng Đảng viên.

trình bày trinh tiết cho Hồ Chí Minh


Tư tưởng Hồ Chí Minh được coi là môn học bắt buộc đối với hầu hết sinh viên đại học, cao đẳng cũng như các thế hệ cán bộ, toàn quân và nhân dân. Văn bản này được coi là kim chỉ nam cho các hành động của công dân Việt Nam, sống và làm việc theo chỉ thị và pháp luật của nhà nước. Chương trình học được cấu trúc khá chi tiết và chính xác để thực hiện các dự án học tập và nghiên cứu.

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng là một tài liệu được nhiều người quan tâm, với nội dung tổng kết những điều mà cán bộ, đảng viên đã học được sau khi thực hiện lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh, với bài học Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các em sẽ biết cách làm bài dựa trên những gợi ý hoàn hảo mà chúng tôi cung cấp.

Những nội dung chính của Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh:

– Quan điểm của Hồ Chí Minh về đấu tranh cách mạng
– Những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam
– Vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin ở Việt Nam
– Hướng dẫn sống và làm việc theo tư duy Hồ Chí Minh

Csss